Rotnes Oppstalling
Stasjonsveien 1
1482 Nittedal

 
 
 
 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

Innledning

1

Nittedal er et relativt smalt dalføre mellom Nordmarka i vest og Romeriksåsene i øst. Kulturlandskapet er i liten grad sammenhengende med det vide slettelandskapet med små høydeforskjeller som utgjør kulturlandskapet på Romerike for øvrig. Innenfor denne landskapsregionen er flere spesifikke kulturlandskapstyper truet ved at arealer går ut av drift eller ved rydning til en større flatetilpasset arrondering.

I følge Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er Romerike en underregion innenfor landskapsregion ”Leirjordsbygder på Østlandet”. Regionen har trolig landets høyeste oppdyrkingsgrad. Øvre del av Nittedal tilhører Oslofeltet, mens nedre del tilhører den østnorske gneisregion. Vi befinner oss under marin grense. Så godt som hele regionen ble overskylt av havet som gikk over sin tidligere kystlinje straks etter at innlandsisen smeltet tilbake.

Rotnes (G.nr.15/br.nr.1) er en av de eldre gårdene i Nittedal; ryddet i eldre jernalder, ca.800 f.Kr. Gården har en svært rik og mangslungen historie som er et studie verdt i seg selv. Særegent er gårdens mange bygninger og plasser; noe som understreker den sentrale plass gården har hatt i bygda opp gjennom tidene. Historien er beskrevet nærmere i eget avsnitt.

 

 

 

 

Neste Side| Forrige side