Rotnes Oppstalling
Stasjonsveien 1
1482 Nittedal

 
 
 
 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

1.1 4

 

Forholdet til andre planer

I kommuneplanen for Nittedal er eiendommen regulert til LNF-område. (Fra 1996 til 2000 var den regulert til spesialområde bevaring.) I rapporten Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer i Nittedal (Miljøverndepartementet 1983) vurderes Rotnes Bruk for å ha stor kulturhistorisk og miljømessig verdi: ”Få steder i bygda er sammenhengen mellom virksomhet knyttet til elva og storgården med husmannsplasser så tydelig som her. Flere av bygningene har i seg selv høy verneverdi. Beliggenheten nær ved tettstedet Rotnes gir området en høy miljøverdi, både som kontrast til tettbebyggelsen og som en ressurs til bruk for eksempel i undervisningen i lokalhistorie.”

Vel å merke seg i samme rapport er forslag til tiltak: ”Det er viktig for opplevelsen av miljøet at området omkring gården og plassene fortsatt utnyttes til jordbruksmål.”

I Akershus Fylkeskommunes konsekvensanalyse av hovedflyplassens konsekvenser på kulturminner på Romerike i 1992, Fortid og Flyplass, beskrives innmarka rundt tunet som ….. et ”enestående godt bevart kulturlandskap , med havnehager i de brattlendte områdene og skog i bakkant.” Rotnes Bruk betegnes som et av de best bevarte kulturmiljøene i Nittedal, med kulturminner med stor verdi utover det rent lokale.

 

I Grøntsoneplan for Romerike, temarapport for kulturmiljø og kulturlandskap er Rotnes Bruk klassifisert som ett av seks kulturlandskap og kulturmiljøer i Nittedal fra nyere tid med nasjonal/regional verdi. Gården omtales som storgårdsmiljø med industribygninger, gårdsmiljø og husmannsplasser bevart. Det er ingen nye hus i området utenom dem som har tilnytning til gårdens drift. Dette blir sett på som positivt i kulturhistorisk sammenheng fordi man har klart å bevare et sammenhengende kulturlandskap med et intakt, helhetlig bygningsmiljø. I rapporten anbefales at slike kulturmiljøer enten fredes eller reguleres til spesialområde bevaring eller gis annen form for vern, for eksempel gjennom en kulturminnevernplan som er nedfelt i kommuneplanens arealdel og i kommuneplanbestemmelsene.

 

I Grøntsoneplanens temadel om biologisk mangfold (foreløpig rapport) klassifiseres Rotnes Bruk som et område med ”svært høy verdi for ivaretakelse av biologisk mangfold”. Dette er nasjonalt viktige områder. Begrunnelsen for at området er gitt en så høy biologisk verdi er at Rotnes er en viktig forbindelseslinje mellom Nitelva og skogsområdene i vest.

I rapporten Verneverdier i Nitelva, i Nittedal, Skedsmo, og Rælingen kommuner, Akershus fylke er området Rotnes, klassifisert som nærrekreasjonsområde, meget godt egnet friluftsareal og med ”regionalt viktig verdi” for biologisk mangfold på grunn av sjeldenhet, variasjon og mangfold; ”Landskapet er en forening av jorder, beiter og skog, som gir mange habitater” (VVV-rapport 2000-5).

 

 

 

 

Neste Side | Forrige side