Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

1.2

 

 

 

Målsetningen med- og avgrensning av planen

Formålet med denne kulturlandskapsplanen er å lage en skjøtselsplan for eiendommen. Planen skal dokumentere verdiene i kulturlandskapet og være et redskap til å ta vare på og videreutvikle disse verdiene. Samtidig skal planen bidra til bevisstgjøring og formidling av verdiene. Kulturlandskapsplanen blir grunnlag for fremtidig reguleringsplan for spesialområde bevaring. Eierne ønsket også forslag til hvordan skjerme mot støy og innsyn fra riksvegen og mulig kirke, og forslag til beplantning rundt hovedbygningen.
Planen omfatter tun og kulturlandskap vest for Nitelva. Planområdet grenser inntil skogområder i vest, jernbane og skog i nord og mot bebyggelse i syd.

 

Her vil det komme oversiktskart med bygninger og navn på plasser, brønner mm.

 

 

Neste Side | Forrige side