Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

1.3

Gårdens beliggenhet og drift

Rotnes Bruk ligger 135 meter over havet i sørøsthellinga like vest for Rotnesfossen. Gården ble trolig ryddet i eldre jernalder. Den ligger på leir- og sandgrunn i forholdsvis slett lende parallelt med Nitelva, men med bratte bakker oppover mot skogen og boligområdene i vest. Fra Hakadals Verk til Rotnesfossen renner elva gjennom landskap preget av hav- og istidsavsetninger. Gården grenser mot Nittedal Ungdomsskole og Bjertnesfeltet i sør og Strøm og Berger i Nord. I øst danner elva dele mot gårdene Nedre Haug og Nordby. Hadelandsvegen gikk på østsiden av elva fram til 1872, da den ble lagt på vestsida mellom Mølla og gårdsbruket. Til gården hører også mølle, frørenseri og kraftverk, samt tre eksisterende husmannsplasser.

Eiendommen er på ca. 2500 Daa; herav 196 daa dyrka mark, ca 20 daa beite og 2212 daa skog. På gården drives det med skog, ved og høyproduksjon, sau, oppstalling av hester, samt gjess og frittgående høner.

 

 

Tunbebyggelsen har firkantstruktur og bygningene består av hovedbygning med sidefløy, låve, grisehus, stabbur, smie, dokkehus, samt et nytt redskapsskjul. Det store, åpne gårdstunet med store, staselige bygninger, hageanlegg med dammer og hamner med store trær danner en definert enhet i landskapet og en fin ramme rundt de mange aktivitetene som utspiller seg på tunet. Hamnene rundt tunet blir beitet av sau og hest. Opp mot skogkanten ligger tre husmannsplasser. I skogen ligger den gamle ferdselsvegen mellom saga og jernbanestasjonen.

Eierne satser seriøst på ulike former for utadrettet næringsvirksomhet med utgangspunkt i landskap og bygninger, og gården er i ferd med å befeste seg som et kultursentrum i bygda. Sommersesongens største begivenhet på Rotnes er ”Rotnesmarken” som i 2002 ble arrangert for 9. år på rad. Arrangementet trekker mellom 2000- 4000 besøkende. Et tilsvarende arrangement er ”Julegården” som er bygd over samme lest. Da huser tun og bygninger en mengde utstillere av kunst- og håndverksprodukter, aktiviteter og underholdning med mange lokale og regionale utøvere. Eierne tilbyr også omvisnings- og undervisningsopplegg til skolene og skolefritidsordningen i området. I disse oppleggene inngår kontakt med dyra, formidling av gårdshistorien, naturverdier, skog og gårdsdrift. Det gamle grisehuset bygges nå om til selskapslokaler.

 

 

 

 

 

Neste Side | Forrige side